Hieronder staan de missie en visie van Praktijk Blom, Ebbingepoort in Kampen. We verwachten van mensen die bij ons staan ingeschreven als patiënt, of die zich willen inschrijven, dat zij deze missie en visie onderschrijven.

ONZE MISSIE (Waar staan we voor als praktijk)

Wij willen graag zorg geven aan patiënten die in de buurt wonen. We verwachten van patiënten die wonen in of verhuizen naar een plaats buiten Kampen en directe omgeving, dat zij daar een huisarts zoeken.

Wij bieden laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. Onze praktijk is op werkdagen geopend gedurende tenminste 43 weken per jaar. In vakantieperioden wordt voor spoed waargenomen binnen de huisartsengroep in Kampen via een centraal waarneemtelefoonnummer. We zijn telefonisch goed bereikbaar en gebruiken een terugbelplanner om wachttijden te voorkomen. Spoedafspraken worden altijd dezelfde dag gepland. We proberen een afspraak die niet urgent is toch op zo kort mogelijke termijn te plannen. Daarnaast hebben we een uitgebreide praktijkwebsite met de mogelijkheid voor onze patiënten om 24 uur per dag herhaalrecepten aan te vragen, eigen medische gegevens in te zien en afspraken te maken. In de HOED Ebbingepoort houden we onze eigen identiteit door eigen medewerkers en balie. Maar voor goede zorg werken we achter de schermen samen met de andere huisartsen en andere zorgverleners in de HOED Ebbingepoort en binnen Kampen.

Wij vinden dat er voor een goede arts-patiëntrelatie een voldoende vertrouwensbasis moet zijn. Wij bieden de mogelijkheid tot een kennismakingsgesprek voor eventuele inschrijving in onze praktijk. Nieuw inschrijven is in periodes alleen mogelijk wanneer de werkdruk dit voor ons toelaat zodat wij structureel verantwoord zorg kunnen leveren aan de bij ons ingeschreven patienten. Mogelijkheden voor inschrijving in de praktijk worden aangegeven op onze eigen website. De beoordeling van de werkdrukte in onze praktijk is uitsluitend en alleen aan onze eigen praktijk. Gezinshereniging door inschrijving van gezinsleden op een gezamenlijk woonadres bij dezelfde huisarts is mogelijk, ook wanneer nieuw inschrijven niet mogelijk is. Wij raden patiënten bij inschrijving aan ook zelf contact op te nemen met de vorige huisarts vanwege toestemming voor het versturen van de medische gegevens naar ons.

Patiënten in onze praktijk hebben een vaste huisarts. Dokter Blom is tevens de praktijkhouder. Wij zullen een patiënt die echt alleen een vrouwelijke huisarts wil, doorverwijzen naar een andere praktijk.

Wij vinden dat patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en willen hen hiervan ook bewust maken. We willen bijvoorbeeld dat patiënten zelf contact opnemen voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken; we hebben de faciliteiten dat dit ook via onze website veilig kan. Bij ernstige afwijkingen proberen we zo snel mogelijk zelf te bellen.

We bezoeken patiënten alleen thuis als dit medisch noodzakelijk is door ziekte of handicap. Kraambezoeken en huisbezoeken na een korte ziekenhuisopname doen wij alleen op verzoek, als daar aanleiding toe is. Voor ons is het anders niet haalbaar is om aan de vraag van noodzakelijke huisbezoeken te kunnen voldoen.

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Wij staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij in onze praktijk en met de apotheken in Kampen afspraken hebben over controle van medicijnen bij voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik. In Kampen bestaat hiervoor een gezamenlijk beveiligd computernetwerk van huisartsen en apotheken. Internetapotheken hebben deze controlemogelijkheid niet en dragen naar onze mening daarom niet bij aan een goede kwaliteit van zorgverlening. Patiënten die alleen gebruik willen maken van een internetapotheek, zullen wij verzoeken een andere huisartsenpraktijk te zoeken.

We werken continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg, onder toezicht van NHG-Praktijkaccreditering (NPA). We zijn niet verbonden aan de farmaceutische industrie en wij ontvangen geen sponsoring.

Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Wel vinden we dat er een band moet zijn met de patiënt. Bovendien houden we ons aan de wet. We zijn terughoudend bij euthanasieverzoeken zonder medische aandoeningen (‘voltooid leven’), bij psychiatrische ziekten en bij dementie. We hebben geen gewetensbezwaar tegen abortus. Geen gewetensbezwaar betekent daarbij niet dat deze zaken ons niet persoonlijk kunnen raken.

Wij vinden dat zaken als verwijzingen in overleg plaatsvinden.

Wij streven ernaar chronische zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2, chronische bronchitis (COPD) en risico op of doorgemaakte hartvaatziekte uit te voeren volgens de regionale ketenzorgprotocollen.

ONZE VISIE (Waar gaan we voor als praktijk)

De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is gedurende de openingstijden van de praktijk. Belangrijk is daarbij de voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk conform de steeds wisselende inzichten binnen de huisartsenzorg ten aanzien van richtlijnen (de NHG-Standaarden), de toekomstvisie op huisartsenzorg, en dergelijke. Centraal uitgangspunt van de praktijk en de medewerkers is om de meest optimale zorg aan patiënten te bieden, die met de huidige kennis mogelijk is. Binnen de praktijk wordt steeds gezocht naar manieren om verworven kennis zo optimaal mogelijk te verwoorden in de dagelijkse zorg voor de patiënt.

De praktijkhouder en de medewerkers zijn bereid op kritische wijze te kijken naar verworven informatie, zowel intern als extern, en waar nodig deze informatie te gebruiken om de dagelijkse praktijk zo optimaal mogelijk te laten functioneren ten aanzien van de zorg die aan de patiënt wordt geleverd.